ព័ត៌មានដឹកជញ្ជូន

Delivery fee is $2

ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការទិញលើសពី 50$* ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រសិនបើទីតាំងនៅភ្នំពេញ ឬក្រុងតាខ្មៅ អ្នកអាចបង់ជាសាច់ប្រាក់នៅពេលអ្នកទទួល។ ខេត្តផ្សេងៗត្រូវផ្ទេរប្រាក់មុននឹងផ្ញើទំនិញ។

ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន

ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនប្រែប្រួលអាស្រ័យលើទីតាំង។ ប្រសិនបើទំនិញនឹងត្រូវផ្ញើក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ឬក្រុងតាខ្មៅ វាអាចចំណាយពេល 2ថ្ងៃ។ សម្រាប់​ខេត្ត​ផ្សេង​ទៀត​អាច​ប្រើ​ពេល​ 3ថ្ងៃ។

តើអ្នកណានឹងដឹកទំនិញរបស់ខ្ញុំ?

ទំនិញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ញើតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។

សូមចំណាំ៖ យើងមិនផ្តល់ការបង្វិលសងសម្រាប់ថ្នាំ និងផលិតផលវីតាមីនទេ។ Eastlake Medical នឹងទទួលយកការត្រឡប់មកវិញផលិតផល និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្លាស់ប្តូរ សងប្រាក់ វិញប្រសិនបើ៖

  1. ផលិតផលខូច ឬមិនមានគុណភាពអាចទទួលយកបាន ឬ
  2. ខុសគ្នាខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលបានបង្ហាញ ឬពិពណ៌នា
  3. ផលិតផលមិនមានសុវត្ថិភាព។

Eastlake Medical រក្សាសិទ្ធិមិនផ្តល់ការដោះដូរ សងប្រាក់វិញ ដែលកំហុសរបស់ទំនិញជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ខុស ឬការធ្វេសប្រហែស។

Shopping Cart